Ferie

Ferielov og ferieaftale

Det kan anbefales at hente lettilgængelige oplysninger på

www.folkekirkenspersonale.dk ( kræver IKKE login).

LBK nr 202 af 22/02/2013 – Gældende 
Bekendtgørelse af lov om ferie (Ferieloven) 
Beskæftigelsesministeriet
Hentet fra DAP(kræver login): Under ”Håndbøger” : Vejledning i menighedsrådsarbejde – ,menighedsrådet som arbejdsgiver

 

Reglerne om ferie findes i ferieloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning. Loven kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren, medmindre det fremgår af lovens bestemmelser. Derimod kan der indgås kollektive aftaler om bedre rettigheder for lønmodtageren. Sådanne kollektive aftaler kan kun indgås af de centrale aftaleparter, dvs. Finansministeriet og centralorganisationerne og er indeholdt i ferieaftalen. Ferieaftalen sikrer størstedelen af kirkefunktionærerne bedre rettigheder på en række områder; ikke mindst de særlige feriedage.

De medarbejdere, der udover af ferieloven er omfattet af ferieaftalen er:

  • tjenestemænd,
  • tjenestemandslignende ansatte,
  • overenskomstansatte kirketjenere, gravere, kordegne, sognemedhjælpere og kirkemusikere,
  • overenskomstansatte organister,
  • månedslønnede gartnere og gartneriarbejdere,
  • Cirkulæreansatte sognemedhjælpere.

De medarbejdere, der alene er omfattet af ferieloven er:

  • timelønnede gartneriarbejdere og gartnere
  • andet timelønnet personale
  • kirkesangere og organister med færre end 8 timer om ugen

For gravermedhjælpere gælder, at de kun er omfattet af den del af ferieaftalen, der vedrører særlige feriedage og først med virkning fra det tidspunkt, hvor der er ret til fuld løn under sygdom. Dvs. når ansættelsesforholdet har varet i 13 uger før sygefraværet.